Α.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  1. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή τίτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Υπολογιστικής Φυσικής (ΜΔΕ-ΥΦ) ορίζεται το ελάχιστο σε τέσσερα (4) και το μέγιστο σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα.
  2. Αν υπάρχουν σοβαροί και επαρκώς δικαιολογημένοι λόγοι μπορεί, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ., να δοθεί: (α) αναστολή σπουδών διάρκειας το πολύ δύο εξαμήνων. Η περίοδος της αναστολής δεν προσμετράται στην συνολική διάρκεια σπουδών. (β) παράταση σπουδών για το πολύ μέχρι δύο διδακτικά εξάμηνα πέραν του κατά την παράγραφο 1 μεγίστου ορίου διάρκειας σπουδών.
  3. Οι αιτήσεις για αναστολή ή παράταση σπουδών υποβάλλονται ανυπερθέτως πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου στο οποίο αναφέρονται. Στην περίπτωση παράτασης σπουδών για ολοκλήρωση διπλωματικής εργασίας η αίτηση υποβάλλεται με την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα.