ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΝΠΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Μάθημα

Ώρες Διδασκ.

ECTS

Κωδικός

Εξάμηνο

Υπολογιστική Φυσική Στερεας Κατάστασης

Π.Αργυράκης

3 7,5 ΜΥΠ706 Β

Υπολογιστικά Πρότυπα Φυσικής του Περιβάλλοντος

Δ. Μελάς, Κ. Καρατζάς

3 7,5 ΜΥΠ709 Γ

Υπολογιστικη Βιοφυσική

Στ. Σγαρδέλης

3 7,5 ΕΥΦ12 Γ

Υπολογιστική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Προσομοίωση Ανιχνευτών

Χ. Πετρίδου, Δ. Σαμψωνίδης

3 7,5 ΜΥΠ704 Β

Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Υπολογιστικής Φυσικής

Ε. Χατζηκρανιώτης

3 7,5  ΜΥΠ760 Β

Μη - Γραμμική Δυναμική

Ε. Μελετλίδου

3 7,5 ΜΥΠ731 Β

Κβαντομηχανική

Α. Νικολαϊδης

3 7,5 ΜΥΠ733 Β

Αστροφυσική

Μ. Πλειώνης

3 7,5  ΜΥΠ736 Β

Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής

Γ. Λαλαζήσης, Χ. Μουστακίδης

3 7,5 ΜΥΠ735 Β

Πυρηνική Φυσική

Γ. Λαλαζήσης, Θ. Γαιτάνος

3 7,5  ΜΥΠ737 Β

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

Χ. Ελευθεριάδης, Κ. Κορδάς

3 7,5  ΜΥΠ738 Γ

Πολυμέσα με Εφαρμογές στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ε. Χατζηκρανιώτης

3 7,5 ΜΥΠΕΓ5 Γ

Υπολογιστικά Μαθηματικά ΙΙ

Στ.Μάσεν, Χ. Μουστακίδης

3 3  ΜΥΠΕΓ1 Β

Α.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 1. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή τίτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Υπολογιστικής Φυσικής (ΜΔΕ-ΥΦ) ορίζεται το ελάχιστο σε τέσσερα (4) και το μέγιστο σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα.
 2. Αν υπάρχουν σοβαροί και επαρκώς δικαιολογημένοι λόγοι μπορεί, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ., να δοθεί: (α) αναστολή σπουδών διάρκειας το πολύ δύο εξαμήνων. Η περίοδος της αναστολής δεν προσμετράται στην συνολική διάρκεια σπουδών. (β) παράταση σπουδών για το πολύ μέχρι δύο διδακτικά εξάμηνα πέραν του κατά την παράγραφο 1 μεγίστου ορίου διάρκειας σπουδών.
 3. Οι αιτήσεις για αναστολή ή παράταση σπουδών υποβάλλονται ανυπερθέτως πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου στο οποίο αναφέρονται. Στην περίπτωση παράτασης σπουδών για ολοκλήρωση διπλωματικής εργασίας η αίτηση υποβάλλεται με την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα.

Βαθμολογιες Μαθηματων


Α' Εξάμηνο

 Β' Εξάμηνο
Γ' Εξάμηνο
Δ' Εξάμηνο
 

Η θεαματική ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών τείνει να επιφέρει μια ολοκληρωτική οικονομική και κοινωνική μεταβολή, η κατάληξη της οποίας θα είναι η κοινωνία της πληροφορίας. Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν την δυνατότητα επίλυσης σημαντικών προβλημάτων της κοινωνίας και δημιουργούν συνεχώς νέα επαγγέλματα και θέσεις εργασίας. Συνέπεια αυτής της εξέλιξης είναι το γεγονός ότι σε όλους τους χώρους εργασίας, ακόμη και στους πιο παραδοσιακούς όπως είναι η εκπαίδευση, απαιτούνται πλέον σημαντικές γνώσεις δεξιοτήτων πληροφορικής, και η εξοικείωση του σύγχρονου εκπαιδευτικού σε τεχνολογίες χρήσης της πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί πλέον απαίτηση μιας διαμορφωμένης πραγματικότητας

Επίσης, η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας προϋποθέτει σήμερα μεγάλη άνεση στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ως υπολογιστικών εργαλείων, για την εκτέλεση εκτεταμένων αριθμητικών και συμβολικών υπολογισμών, αλλά και εμπειρία στην ανάπτυξη μοντέλων για τη περιγραφή φαινομένων και διεργασιών. Το πεδίο της Υπολογιστικής Φυσικής (ΥΦ) αναπτύσσει τις παραπάνω δραστηριότητες με το καλύτερο δυνατό τρόπο.

Βασικός στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Υπολογιστική Φυσική (ΠΜΣ-ΥΦ) είναι η ειδίκευση των φοιτητών τόσο σε μεθόδους μοντελοποίησης και προσομοίωσης όσο και σε υπολογιστικές τεχνικές. Πέραν όμως από γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτηθούν από τη διαδικασία αυτή, πρέπει επίσης να τονισθεί ότι οι νόμοι της φυσικής είναι αυτοί που διέπουν πολλούς κλάδους της επιστήμης και της τεχνολογίας, και οι τεχνικές μοντελοποίησης και προσομοίωσης που εφαρμόζονται στην φυσική έχουν εφαρμογή σε πολλά άλλα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία, π.χ.

 • οι νόμοι και οι υπολογιστικές τεχνικές της δυναμικής έχουν σήμερα ευρεία εφαρμογή στη περιοχή της χημείας, της βιολογίας, του περιβάλλοντος, και τους κλάδους των μηχανικών,
 • οι νόμοι και οι υπολογιστικές τεχνικές του ηλεκτρομαγνητισμού στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών και της ηλεκτρονικής,
 • οι νόμοι και οι υπολογιστικές τεχνικές της κβαντομηχανικής στη βασική έρευνα και τις νέες τεχνολογίες,
 • οι νόμοι και οι υπολογιστικές τεχνικές της στατιστικής φυσικής εφαρμόζονται σε όλους τους κλάδους των φυσικών επιστημών και των μηχανικών, όπως και στα χρηματοοικονομικά,
 • και τέλος, οι τεχνικές της υπολογιστικής φυσικής έχουν πληθώρα εφαρμογών στο χώρο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

Έτσι η εμπειρία που αποκτάται με τη εκπαίδευση στην υπολογιστική Φυσική παρέχει τη δυνατότητα στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας να διεκδικήσουν με επιτυχία θέσεις εργασίας σε ένα ευρύτερο φάσμα επαγγελμάτων, με αντικείμενο τη αξιοποίηση των τεχνικών αυτών στην ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων στα παραπάνω πεδία.

Για τη καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών, και για να διευρύνει το πεδίο των γνώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών, το ΠΜΣ Υπολογιστικής Φυσικής έχει αναπτύξει συνεργασία με το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Διοίκηση» των Τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, και ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει και να εξετασθεί σε μαθήματα του μεταπτυχιακού «Πληροφορική και Διοίκηση», τα οποία προσμετρούνται ως μαθήματα επιλογής του ΠΜΣ-ΥΦ.

Συμπερασματικά, οι μεταπτυχιακές σπουδές στην Υπολογιστική Φυσική ικανοποιούν ανάγκες τόσο της εκπαίδευσης όσο και της οικονομίας γενικότερα, που γίνεται με τη εκπαίδευση επιστημόνων υψηλής στάθμης που θα έχουν δυνατότητες απασχόλησης σε δραστηριότητες της τεχνολογίας, όπως π.χ. την ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων προσομοίωσης φαινομένων και διεργασιών, την επεξεργασία δεδομένων, την εφαρμοσμένη πληροφορική, κλπ, αλλά και την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του προγράμματος αυτού είναι

 • Η δημιουργία και κατάρτιση στελεχών υψηλής στάθμης που είναι απαραίτητα τόσο για τη δευτεροβάθμια, όσο και τη τριτοβάθμια βαθμίδα της εκπαίδευσης, στην ευρύτερη περιοχή των Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας.
 • Η δημιουργία και κατάρτιση υψηλής στάθμης στελεχών που είναι απαραίτητα για την στελέχωση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.
 • Η αποφυγή της απώλειας του επίλεκτου επιστημονικού μας δυναμικού σε χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής για Μεταπτυχιακές Σπουδές και στη συνέχεια επάνδρωση των εκεί ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων.
 • Η ανάδειξη της έρευνας στην Υπολογιστική Φυσική που διεξάγεται στο ΑΠΘ και η προσέλκυση μεταπτυχιακών σπουδαστών από τις γειτονικές χώρες.
 • Η συντήρηση υψηλής στάθμης έρευνας στο ΑΠΘ με αντικείμενο την Υπολογιστική Φυσική και την ευεργετική επίδραση αυτής στην προπτυχιακή εκπαίδευση.

 Επιπρόσθετα, η δημιουργία και κατάρτιση υψηλής στάθμης στελεχών ικανών να στελεχώσουν τις αναπτυξιακές δραστηριότητας οργανισμών και επιχειρήσεων θα συμβάλει στην ενθάρρυνση δημιουργίας επενδύσεων και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα, λόγω της παρουσίας ικανών στελεχών. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν συνθήκες ανταγωνιστικότητας και επομένως ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για τους πτυχιούχους του ΠΜΣ-ΥΦ.

Γεώργιος Θεοδώρου - Καθηγητής


 

Ακαδ. Έτος 2017-2018

Τελική Κατάταξη εισαγομένων στο Π.Μ.Σ. Υ.Φ. για το Ακαδ. Έτος 2017-2018

Έναρξη Μαθημάτων την ΔΕΥΤΕΡΑ 30 Οκτωβρίου στις  9 π.μ. στην αίθουσα του Σπουδαστηρίου Μηχανικής (4ος όροφος Σ.Θ.Ε.)  Οι Επιλαχόντες που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ συνίσταται να παρακολουθήσουν τα πρώτα μαθήματα μέχρι την οριστικοποίηση των επιτυχόντων. 

 Σημειώνεται ότι όσοι υποψήφιοι δεν κατέχουν πτυχίο, πρόκειται να γίνουν δεκτοί εφόσον γίνουν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2017

 

 

Εισαγωγή στο ΠΜΣ Υπολογιστικής Φυσικής

Η προκύρηξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ Υπολογιστικής Φυσικής 

βρισκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Προκήρυξη-Ανακοίνωση 2017-2018

Η αίτηση βρίσκεται στο σύνδεσμο Αίτηση 

 

 

Ακαδ. Έτος 2016-2017 

 

Kατάσταση εισαγομένων στο Π.Μ.Σ. Υ.Φ. για το Ακαδ. Έτος 2016-2017

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν το διάστημα από 

την Παρασκευή 21/10/2016.pdf έως και τη Δευτέρα 31/10/2016.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Δηλώσεις πρέπει να γίνουν από όλους τους φοιτητές ακόμη και για τη διπλωματική εργασία.

 

 

 

 

Ακαδ. Έτος 2015-2016 

 

Εγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών 

Οι εγγραφές των εισαχθέντων θα πραγματοποιηθούν από 1/12/2015 έως 10/12/2015 και για τους επιλαχόντες, εφόσον προκύψουν κενές θέσεις, από 14/12/2015 έως 15/12/2015.

 

Kατάσταση εισαγομένων στο Π.Μ.Σ. Υ.Φ. για το Ακαδ. Έτος 2015-2016

 

Έναρξη Μαθημάτων την Δευτέρα 2/11 στις 9 π.μ. στην αίθουσα του Σπουδαστηρίου Μηχανικής (4ος όροφος Σ.Θ.Ε.)

Οι Επιλαχόντες που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ συνίσταται να παρακολουθήσουν τα πρώτα μαθήματα μέχρι την οριστικοποίηση των επιτυχόντων. 

 

Ανακοινωσεις για την Εισαγωγη στα Π.Μ.Σ. του τμηματος φυσικης, α.π.θ

 1. Διαδικασίες αξιολόγησης υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμ. Φυσικής