Πρόγραμμα ERASMUS

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που μετείχε ενεργά και με επιτυχία στην πρώτη και δεύτερη φάση του προγράμματος ERASMUS, συνεχίζει τις προσπάθειές του για καλύτερη και ουσιαστικότερη ανάπτυξη των συνεργασιών με στόχο των Ευρωπαϊκό προσανατολισμό του, συμμετέχοντας στο νέο πρόγραμμα «Δια βίου μάθηση (LLP) 2007-2013» και έχοντας αποκτήσει τον Διευρυμένο Χάρτη ERASMUS (European University Charter-Extended ).

 

 Η δράση ERASMUS του προγράμματος LLP αφορά την Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  και ειδικότερα περιλαμβάνει: οργανωμένες ανταλλαγές φοιτητών για αναγνωρίσιμες περιόδους σπουδών και πρακτικής άσκησης, το σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών διδακτικών μονάδων (ECTS), κινητικότητα και ανταλλαγές διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, γλωσσική προετοιμασία φοιτητών κ.ά.

 

   Στις αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων υπάγονται συνεργασίες του Πανεπιστημίου με περισσότερα από 500 Ευρωπαϊκά και άλλα Πανεπιστήμια για την ανταλλαγή διδασκόντων και διδασκομένων. Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων δέχεται κάθε χρόνο περισσότερους από 400 ξένους φοιτητές και στέλνει σε Πανεπιστήμια Ευρωπαϊκών χωρών που μετέχουν στο πρόγραμμα περίπου 600 από τους φοιτητές του.

   Το Α.Π.Θ., μέσω του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, διακινεί, όπως διαπίστωσε η Εθνική Μονάδα Συντονισμού (ΙΚΥ), το μεγαλύτερο ποσοστό της κινητικότητας των  Ελληνικών Ανώτατων Ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο των ίδιων προγραμμάτων γίνεται ανταλλαγή ενός σημαντικού αριθμού μελών ΔΕΠ, (περίπου εκατό διδάσκοντες του Α.Π.Θ. διδάσκουν ετησίως σε άλλα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και άλλοι τόσοι, προερχόμενοι από Ευρωπαϊκά Ιδρύματα, διδάσκουν στο Α.Π.Θ.).

 

    Το Τμήμα παρέχει κάθε διοικητική, τεχνική και διαχειριστική βοήθεια στους φοιτητές καθώς και στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας τα οποία αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, συντονίζοντας ή συμμετέχοντας στα προγράμματα αυτά.

 

   Γενικά έχει τη φροντίδα για τη σωστή εφαρμογή του προγράμματος LLP/ERASMUS όσον αφορά την κινητικότητα.

 

Πηγή : Τμήμα ΕυρωπαΙκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων