Ερευνητική Δραστηριότητα του Τμήματος Φυσικής

 

 1. ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
  • Παρατηρησιακή Αστρονομία 
  • Δυναμική του Ηλιακού Συστήματος 
  • Αστροφυσική των υψηλών ενεργειών 
  • Γαλαξιακή Δυναμική 
  • Αστρονομία Βαρυτικών Κυμάτων - Υπολογιστική Σχετικότητα 
  • Σχετικιστική Κοσμολογία 
  • Δυναμικά συστήματα και εφαρμογές 
 2. ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 
  • Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 
  • Μεταστοιχείωση πυρηνικών καταλοίπων 
  • Θερμοφωταύγεια - Οπτικώς Προτρεπόμενη Φωταύγεια 
  • Μελέτη δομής εξωτικών πυρήνων 
  • Κβαντική Πληροφορία 
  • Πυρηνική Φυσική: Φυσική ακτινοβολιών και ισοτόπων 
  • Μελέτη των αλληλεπιδράσεων των στοιχειωδών σωματιδίων στον νέο επιταχυντή του CERN Large Hadron Collider (LHC) με την ανίχνευση μιονίων στο Πείραμα ATLAS 
  • Αστροσωματιδιακή Φυσική, πείραμα CAST 
  • Πρόγραμμα n-TOF 
  • Φυσική Ποζιτρονίου, εφαρμογές στην Διαγνωστική 
  • Μελέτη και ανίχνευση της κοσμικής ακτινοβολίας 
  • Πυρηνική Αστροφυσική 
  • Πυρηνική Δομή 
 3. ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
  • Πολυπλοκότητα και σύνθετα συστήματα στις Φυσικές Επιστήμες 
  • Φασματοσκοπία Raman, IR, Απορρόφησης 
  • Ηλεκτρικός Χαρακτηρισμός και Προσομοίωση Υλικών και Διατάξεων Μικρο – Νανο- Hλεκτρονικής 
  • Ανάπτυξη και μελέτη λεπτών υμενίων και νανοϋλικών 
  • Διδακτική της Φυσικής και Εκπαιδευτική Τεχνολογία 
  • Ηλεκτρικός Χαρακτηρισμός Υλικών και Προτύπων 
  • Φασματοσκοπίες ακτίνων Χ με τη χρήση ακτινοβολίας Σύγχροτρον 
  • Φασματοσκοπία Υπερύθρου (FTIR) - Ορατού Υπεριώδους (UV/VIS) 
  • Ατομιστικά πρότυπα και προσομοιώσεις κβαντικών τελειών και συρμάτων 
  • Μελέτη της μικροδομής των υλικών με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία 
  • Οπτική – Οπτική Επεξεργασία Πληροφοριών 
  • Χαρακτηρισμός υλικών και διατάξεων με AC ηλεκτρικές μετρήσεις 
  • Ιονική αγωγιμότητα - Συσσωρευτές ιόντων λιθίου 
  • Θερμική ανάλυση υλικών 
  • Ανάπτυξη και μελέτη φυσικών ιδιοτήτων μαγνητικών υλικών 
  • Θεωρητική Φυσική Στερεάς Κατάστασης 
 4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
  • Ηλεκτρικός Χαρακτηρισμός και Προσομοίωση Υλικών και Διατάξεων Μικρο – Νανο- Hλεκτρονικής 
  • Ανάπτυξη Συστημάτων Ηλεκτρονικών Μετρήσεων και Ελέγχου 
  • Σχεδιασμός Αναλογικών/Μικτών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων 
  • Δυναμική Μη-Γραμμικών Κυκλωμάτων & Συστημάτων 
  • Σχεδιασμός Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων 
 5. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
  • Τεχνολογία ατμοσφαιρικών μετρήσεων 
  • Τηλεπισκόπηση της ατμόσφαιρας με τη χρήση ακτίνων laser 
  • Τηλεπικοινωνίες 
  • Ραδιοεπικοινωνίες 
  • Βιοϊατρική Τεχνολογία 
  • Ανάπτυξη και μελέτη φυσικών ιδιοτήτων μαγνητικών υλικών 
  • Παρασκευή και μελέτη παχέων επικαλύψεων 
  • Δυναμική Μη-Γραμμικών Κυκλωμάτων & Συστημάτων 
  • Κρυσταλλογραφία 
  • Ατμοσφαιρικό περιβάλλον και περιφερειακό κλίμα 
  • Φυσική Περιβάλλοντος 
  • Φυσική της Ατμόσφαιρας

 

Πηγή :  Ερευνητική Δραστηριότητα Τμ. Φυσικής Α.Π.Θ.