Κριτηρια επιλογης μεταπτυχιακων φοιτητων

 

 1. Ένας υποψήφιος μπορεί να γίνει δεκτός στο ΠΜΣ-ΥΦ του Τμήματος Φυσικής μόνον όταν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
   

  1. Ο βαθμός πτυχίου του  είναι τουλάχιστον 6.5. Στην περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι των οποίων ο βαθμός πτυχίου είναι  μεταξύ 6.0 και 6.5 και μόνον εφ’ όσον η επίδοσή τους σεμαθήματα επιλογής σχετικά με το ΠΜΣ-ΥΦείναι  πολύ ικανοποιητική,

  2. Έχει επαρκή γνώση μιας εκ των επικρατέστερων ξένων γλωσσών, κατά προτίμηση της Αγγλικής, ενώ οι αλλοδαποί επί πλέον επαρκώς και της ελληνικής γλώσσας. Όσοι υποψήφιοι δεν κατέχουν έγκυρα πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης ξένης ή  ελληνικής γλώσσας αντίστοιχα (π.χ. Proficiency, πτυχίο αγγλόφωνου Πανεπιστημίου κλπ), υποχρεούνται σε εξέταση της ικανότητάς τους να μεταφράζουν επιστημονικά κείμενα ΅ε άνεση, την οποία διενεργεί το Τμήμα Φυσικής κατά την περίοδο επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών.
    

 2. Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, που ορίζει κατ’ έτος η Γ.Σ.Ε.Σ., αξιολογεί τους υποψηφίους που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και καταρτίζει πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων. Τους πίνακες αυτούς υποβάλλει για έγκριση στην Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φυσικής. Για την επιλογή των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών και την κατάρτιση των ανωτέρω πινάκων λαμβάνονται υπ’ όψη τα ακόλουθα κριτήρια :
   

  1. Ο βαθμός Πτυχίου

  2. Ο χρόνος σπουδών που απαιτήθηκε για την απόκτηση του πτυχίου

  3. Ο βαθμός προπτυχιακών μαθημάτων κορμού και επιλογής, σχετικών με το ΠΜΣ-ΥΦ

  4. Πτυχιακή εργασία σχετική με το ΠΜΣ-ΥΦ

  5. Άλλα προσόντα (δημοσιεύσεις, εργασίες, δεύτερο πτυχίο, γνώσεις πληροφορικής κλπ)

  6. Προσωπική συνέντευξη.
    

 3. Τα κριτήρια επιλογής  των μεταπτυχιακών φοιτητών και οι συντελεστές βαρύτητας τους μπορεί να αναθεωρούνται κατ΄ έτος από την Γ.Σ.Ε.Σ.