Εκπονηση διπλωματικης εργασιας

  

 1. Στην αρχή κάθεακαδημαϊκού έτους, οι διδάσκοντες του ΠΜΣ-ΥΦ αποστέλλουν στην Διεύθυνση του ΠΜΣ θέματα Διπλωματικών Εργασιών για εκπόνηση, υπό την επίβλεψή τους, από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά τα επόμενα εξάμηνα. Τα θέματα αυτά ανακοινώνονται στους ενδιαφερομένους φοιτητές.

 2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΜΔΕ-ΥΦ οι οποίοι έχουν τελειώσει επιτυχώς μαθήματα που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 15ECTS, δηλώνουν στην Διεύθυνση του ΠΜΣ-ΥΦ σε ποιο από τα προταθέντα θέματα επιθυμούν να εκπονήσουν την διπλωματική τους εργασία, ύστερα από συνεννόηση με τον αντίστοιχο διδάσκοντα.

 3. Η εκπόνηση μιας Διπλωματικής Εργασίας διαρκεί  τουλάχιστον δύο (2) και το μέγιστο τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Αν υπάρχουν σοβαροί και επαρκώς δικαιολογημένοι λόγοι και με την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται υπέρβαση της κατά την παράγραφο 3 του παρόντος Κανονισμού μέγιστης διάρκειας σπουδών, μπορεί να δοθεί παράταση μέχρι το πολύ δύο (2) εξάμηνα για ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ.

 4. Οι Διπλωματικές Εργασίες εκπονούνται στους χώρους του Τμήματος Φυσικής. Μέρος μιας Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να εκπονηθεί σε άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα ή Ερευνητικά Ιδρύματα ή Ερευνητικά Εργαστήρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής ύστερα από πρόταση του Επιβλέποντα και έγκριση του Διευθυντή του ΠΜΣ. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να ορισθεί ως συνεπιβλέπων επιστήμονας ο οποίος θα επιβλέπει τον μεταπτυχιακό φοιτητή στον χώρο εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας, εφ’ όσον έχει τα απαιτούμενα από τον νόμο προσόντα για διδασκαλία σε ΠΜΣ. 

 5. Μετά την ολοκλήρωση μιας Διπλωματικής Εργασίας και την συγγραφή της και ύστερα από πρόταση του επιβλέποντα ορίζεται τριμελής Εξεταστική Επιτροπή από τον Διευθυντή του αντίστοιχου ΠΜΣ για την εξέταση του φοιτητή και της Διπλωματικής του Εργασίας. Η τριμελής Εξεταστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα και δύο από τους διδάσκοντες στο αντίστοιχο ΠΜΣ.

 6. Η δημόσια παρουσίαση και εξέταση Διπλωματικών  Εργασιών γίνεται κατά τις περιόδους Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, Μαΐου-Ιουνίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.  Αν υπάρχουν σοβαροί και επαρκώς αιτιολογημένοι λόγοι  μπορεί η δημόσια παρουσίαση και εξέταση μιας διπλωματικής εργασίας να γίνει εκτός των ανωτέρω περιόδων ύστερα από έγκριση του Διευθυντή του αντιστοίχου ΠΜΣ.
  Ο Επιβλέπων και ο Διευθυντής του ΠΜΣ φροντίζουν ώστε η δημόσια παρουσίαση και εξέταση μιας Διπλωματικής Εργασίας να είναι  μια καλά προετοιμασμένη εκδήλωση υποστηρικτική της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας του ΠΜΣ.

 7. Ο φοιτητής παρουσιάζει την Διπλωματική του Εργασία ενώπιον της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, άλλων διδασκόντων στο ΠΜΣ καθώς και μεταπτυχιακών φοιτητών και ακολούθως απαντά στις ερωτήσεις που υποβάλλουν τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Ερωτήσεις μπορούν να υποβάλλουν στον φοιτητή και οι άλλοι διδάσκοντες στο ΠΜΣ μόνο με την σύμφωνη γνώμη της Εξεταστικής Επιτροπής.

 8. Η τριμελής Εξεταστική Επιτροπή, μετά το πέρας της δημόσιας εξέτασης του φοιτητή και την αποχώρηση του ακροατηρίου κρίνει και βαθμολογεί την Διπλωματική Εργασία. Η βαθμολογία γίνεται σε ακέραιες μονάδες της κλίμακας 0 έως 10 με ελάχιστο προβιβάσιμο βαθμό το έξι (6).

 9. Σε περίπτωση αποτυχίας η εξέταση επαναλαμβάνεται μία μόνο ακόμα φορά το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας η Διπλωματική Εργασία απορρίπτεται οριστικά.

 10. Η τριμελής Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει βεβαίωση περί της δημόσιας εξέτασης του φοιτητή και της Διπλωματικής του Εργασίας και την αποστέλλει μαζί με το βαθμολόγιο και ένα αντίτυπο της εργασίας στην Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής.
 11. Κάθε  Διπλωματική Εργασία, μετά το πέρας της, εκτυπώνεται σε πέντε (5) τουλάχιστον αντίτυπα. Τρία εκ των αντιτύπων επιδίδονται στα μέλη της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πριν από την εξέταση της. Ένα αντίτυπο, συνοδευόμενο από ένα CD το οποίο περιέχει αντίγραφο της Διπλωματικής Εργασίας σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή, αποστέλλεται στον Διευθυντή του αντιστοίχου ΠΜΣ και ένα αποστέλλεται από την Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής  στην βιβλιοθήκη του Τμήματος Φυσικής.