ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

  • Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει εκ νέου, σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος, τα μαθήματα στα οποία δεν βαθμολογήθηκε με προβιβάσιμο βαθμό. Όταν τα μαθήματα στα οποία απέτυχε είναι επιλογής, μπορεί να τα αντικαταστήσει με άλλα από το πρόγραμμα σπουδών του  ΠΜΣ-ΥΦ.
  • Κάθε φοιτητής, στο πρώτο έτος φοίτησης του, οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 50% των ECTS των δύο πρώτων εξαμήνων του αντίστοιχου ΠΜΣ. Σε αντίθετη περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε μαθήματα των επομένων εξαμήνων, και έχει την υποχρέωση να εκπληρώσει επιτυχώς τον παραπάνω όρο κατά την διάρκεια του (3ου) εξαμήνου των σπουδών του. Αν υπάρχουν σοβαροί και επαρκώς αιτιολογημένοι λόγοι, μπορεί να επιτραπεί στον φοιτητή  η συνέχιση των σπουδών του και για ένα επιπλέον εξάμηνο προκειμένου να εκπληρώσει τον ανωτέρω όρο, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται.