Αξιολογηση επιδοσης φοιτητων

 

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών είναι υποχρεωτική.

 

  • Οι διδάσκοντες γνωστοποιούν κατά την έναρξη κάθε μαθήματος την ύλη, τον τρόπο διδασκαλίας (π.χ. διαλέξεις, εξάσκηση σε υπολογιστές κλπ), τα θέματα των ασκήσεων ή/και εργασιών καθώς και τις προθεσμίες παράδοσης τους – όταν αυτές αποτελούν μέρος του μαθήματος- την μορφή της τελικής εξέτασης και τον τρόπο αξιολόγησης (βαρύτητα τελικής εξέτασης, βαρύτητα ασκήσεων ή/και εργασιών).

  • Η επίδοση των φοιτητών σε κάθε μάθημα αξιολογείται με τελικές εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές ή παρουσίαση και εξέταση εργασιών κλπ) και βαθμολόγηση των ασκήσεων ή εργασιών όταν αυτές αποτελούν μέρος του μαθήματος και εκπονούνται κατά την διάρκεια του. Όταν οι ασκήσεις ή εργασίες είναι φροντιστηριακού χαρακτήρα το συνολικό ποσοστό συμβολής τους στον τελικό βαθμό του μαθήματος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 40%.

  • Οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονούν επιτυχώς και να παραδίδουν μέσα στις προκαθορισμένες από τους διδάσκοντες προθεσμίες τις απαιτούμενες κατά περίπτωση ασκήσεις ή/και εργασίες των μαθημάτων.

  • Οι τελικές εξετάσεις διενεργούνται τους μήνες Φεβρουάριο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους δηλ. αμέσως μετά την λήξη των μαθημάτων   κάθε εξαμήνου (για τα μαθήματα του αντιστοίχου εξαμήνου) και κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου (επαναληπτική, για τα μαθήματα των δύο εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους).

  • Η βαθμολογία κάθε μαθήματος γίνεται σε κλίμακα από 0 έως 10, με ελάχιστο προβιβάσιμο βαθμό το έξι (6).