Διευθυνση Επικοινωνιας

 

Η διεύθυνση επικοινωνίας είναι:

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Υπολογιστικής Φυσικής

Τμήμα Φυσικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

541 24 Θεσσαλονίκη

τηλ. 2310 998550

 

Κριτηρια επιλογης μεταπτυχιακων φοιτητων

 

 1. Ένας υποψήφιος μπορεί να γίνει δεκτός στο ΠΜΣ-ΥΦ του Τμήματος Φυσικής μόνον όταν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
   

  1. Ο βαθμός πτυχίου του  είναι τουλάχιστον 6.5. Στην περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι των οποίων ο βαθμός πτυχίου είναι  μεταξύ 6.0 και 6.5 και μόνον εφ’ όσον η επίδοσή τους σεμαθήματα επιλογής σχετικά με το ΠΜΣ-ΥΦείναι  πολύ ικανοποιητική,

  2. Έχει επαρκή γνώση μιας εκ των επικρατέστερων ξένων γλωσσών, κατά προτίμηση της Αγγλικής, ενώ οι αλλοδαποί επί πλέον επαρκώς και της ελληνικής γλώσσας. Όσοι υποψήφιοι δεν κατέχουν έγκυρα πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης ξένης ή  ελληνικής γλώσσας αντίστοιχα (π.χ. Proficiency, πτυχίο αγγλόφωνου Πανεπιστημίου κλπ), υποχρεούνται σε εξέταση της ικανότητάς τους να μεταφράζουν επιστημονικά κείμενα ΅ε άνεση, την οποία διενεργεί το Τμήμα Φυσικής κατά την περίοδο επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών.
    

 2. Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, που ορίζει κατ’ έτος η Γ.Σ.Ε.Σ., αξιολογεί τους υποψηφίους που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και καταρτίζει πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων. Τους πίνακες αυτούς υποβάλλει για έγκριση στην Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φυσικής. Για την επιλογή των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών και την κατάρτιση των ανωτέρω πινάκων λαμβάνονται υπ’ όψη τα ακόλουθα κριτήρια :
   

  1. Ο βαθμός Πτυχίου

  2. Ο χρόνος σπουδών που απαιτήθηκε για την απόκτηση του πτυχίου

  3. Ο βαθμός προπτυχιακών μαθημάτων κορμού και επιλογής, σχετικών με το ΠΜΣ-ΥΦ

  4. Πτυχιακή εργασία σχετική με το ΠΜΣ-ΥΦ

  5. Άλλα προσόντα (δημοσιεύσεις, εργασίες, δεύτερο πτυχίο, γνώσεις πληροφορικής κλπ)

  6. Προσωπική συνέντευξη.
    

 3. Τα κριτήρια επιλογής  των μεταπτυχιακών φοιτητών και οι συντελεστές βαρύτητας τους μπορεί να αναθεωρούνται κατ΄ έτος από την Γ.Σ.Ε.Σ.

 

 

Εκπονηση διπλωματικης εργασιας

  

 1. Στην αρχή κάθεακαδημαϊκού έτους, οι διδάσκοντες του ΠΜΣ-ΥΦ αποστέλλουν στην Διεύθυνση του ΠΜΣ θέματα Διπλωματικών Εργασιών για εκπόνηση, υπό την επίβλεψή τους, από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά τα επόμενα εξάμηνα. Τα θέματα αυτά ανακοινώνονται στους ενδιαφερομένους φοιτητές.

 2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΜΔΕ-ΥΦ οι οποίοι έχουν τελειώσει επιτυχώς μαθήματα που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 15ECTS, δηλώνουν στην Διεύθυνση του ΠΜΣ-ΥΦ σε ποιο από τα προταθέντα θέματα επιθυμούν να εκπονήσουν την διπλωματική τους εργασία, ύστερα από συνεννόηση με τον αντίστοιχο διδάσκοντα.

 3. Η εκπόνηση μιας Διπλωματικής Εργασίας διαρκεί  τουλάχιστον δύο (2) και το μέγιστο τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Αν υπάρχουν σοβαροί και επαρκώς δικαιολογημένοι λόγοι και με την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται υπέρβαση της κατά την παράγραφο 3 του παρόντος Κανονισμού μέγιστης διάρκειας σπουδών, μπορεί να δοθεί παράταση μέχρι το πολύ δύο (2) εξάμηνα για ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ.

 4. Οι Διπλωματικές Εργασίες εκπονούνται στους χώρους του Τμήματος Φυσικής. Μέρος μιας Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να εκπονηθεί σε άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα ή Ερευνητικά Ιδρύματα ή Ερευνητικά Εργαστήρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής ύστερα από πρόταση του Επιβλέποντα και έγκριση του Διευθυντή του ΠΜΣ. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να ορισθεί ως συνεπιβλέπων επιστήμονας ο οποίος θα επιβλέπει τον μεταπτυχιακό φοιτητή στον χώρο εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας, εφ’ όσον έχει τα απαιτούμενα από τον νόμο προσόντα για διδασκαλία σε ΠΜΣ. 

 5. Μετά την ολοκλήρωση μιας Διπλωματικής Εργασίας και την συγγραφή της και ύστερα από πρόταση του επιβλέποντα ορίζεται τριμελής Εξεταστική Επιτροπή από τον Διευθυντή του αντίστοιχου ΠΜΣ για την εξέταση του φοιτητή και της Διπλωματικής του Εργασίας. Η τριμελής Εξεταστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα και δύο από τους διδάσκοντες στο αντίστοιχο ΠΜΣ.

 6. Η δημόσια παρουσίαση και εξέταση Διπλωματικών  Εργασιών γίνεται κατά τις περιόδους Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, Μαΐου-Ιουνίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.  Αν υπάρχουν σοβαροί και επαρκώς αιτιολογημένοι λόγοι  μπορεί η δημόσια παρουσίαση και εξέταση μιας διπλωματικής εργασίας να γίνει εκτός των ανωτέρω περιόδων ύστερα από έγκριση του Διευθυντή του αντιστοίχου ΠΜΣ.
  Ο Επιβλέπων και ο Διευθυντής του ΠΜΣ φροντίζουν ώστε η δημόσια παρουσίαση και εξέταση μιας Διπλωματικής Εργασίας να είναι  μια καλά προετοιμασμένη εκδήλωση υποστηρικτική της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας του ΠΜΣ.

 7. Ο φοιτητής παρουσιάζει την Διπλωματική του Εργασία ενώπιον της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, άλλων διδασκόντων στο ΠΜΣ καθώς και μεταπτυχιακών φοιτητών και ακολούθως απαντά στις ερωτήσεις που υποβάλλουν τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Ερωτήσεις μπορούν να υποβάλλουν στον φοιτητή και οι άλλοι διδάσκοντες στο ΠΜΣ μόνο με την σύμφωνη γνώμη της Εξεταστικής Επιτροπής.

 8. Η τριμελής Εξεταστική Επιτροπή, μετά το πέρας της δημόσιας εξέτασης του φοιτητή και την αποχώρηση του ακροατηρίου κρίνει και βαθμολογεί την Διπλωματική Εργασία. Η βαθμολογία γίνεται σε ακέραιες μονάδες της κλίμακας 0 έως 10 με ελάχιστο προβιβάσιμο βαθμό το έξι (6).

 9. Σε περίπτωση αποτυχίας η εξέταση επαναλαμβάνεται μία μόνο ακόμα φορά το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας η Διπλωματική Εργασία απορρίπτεται οριστικά.

 10. Η τριμελής Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει βεβαίωση περί της δημόσιας εξέτασης του φοιτητή και της Διπλωματικής του Εργασίας και την αποστέλλει μαζί με το βαθμολόγιο και ένα αντίτυπο της εργασίας στην Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής.
 11. Κάθε  Διπλωματική Εργασία, μετά το πέρας της, εκτυπώνεται σε πέντε (5) τουλάχιστον αντίτυπα. Τρία εκ των αντιτύπων επιδίδονται στα μέλη της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πριν από την εξέταση της. Ένα αντίτυπο, συνοδευόμενο από ένα CD το οποίο περιέχει αντίγραφο της Διπλωματικής Εργασίας σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή, αποστέλλεται στον Διευθυντή του αντιστοίχου ΠΜΣ και ένα αποστέλλεται από την Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής  στην βιβλιοθήκη του Τμήματος Φυσικής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ


 • Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Υπολογιστικής Φυσικής (ΠΜΣ-ΥΦ) γίνονται άμεσα δεκτές οι αιτήσεις πτυχιούχων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών ή αντιστοίχων Τμημάτων αναγνωρισμένων από το Ελληνικό Κράτος Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και πτυχιούχων άλλων ομοειδών ή συναφών τμημάτων του εσωτερικού ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων του Εξωτερικού.
   

 • Οι αιτήσεις πτυχιούχων άλλων Τμημάτων (δηλαδή πτυχιούχων που ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ απόφοιτοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών) Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Εσωτερικού ή αναγνωρισμένων από το Ελληνικό Κράτος Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Εξωτερικού, γίνονται δεκτές με προϋποθέσεις, όπως η εξέταση σε όλη την ύλη τριών προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Φυσικής. Αν δεν επιτύχουν προβιβάσιμο βαθμό σε κάθε ένα από τα μαθήματα αυτά οι αιτήσεις τους απορρίπτονται.
   

 • Ο αριθμός των εισακτέων για το ΠΜΣ-ΥΦ ορίζεται κατ' έτος από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φυσικής, με μέγιστο αριθμό είκοσι (20).

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

 • Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει εκ νέου, σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος, τα μαθήματα στα οποία δεν βαθμολογήθηκε με προβιβάσιμο βαθμό. Όταν τα μαθήματα στα οποία απέτυχε είναι επιλογής, μπορεί να τα αντικαταστήσει με άλλα από το πρόγραμμα σπουδών του  ΠΜΣ-ΥΦ.
 • Κάθε φοιτητής, στο πρώτο έτος φοίτησης του, οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 50% των ECTS των δύο πρώτων εξαμήνων του αντίστοιχου ΠΜΣ. Σε αντίθετη περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε μαθήματα των επομένων εξαμήνων, και έχει την υποχρέωση να εκπληρώσει επιτυχώς τον παραπάνω όρο κατά την διάρκεια του (3ου) εξαμήνου των σπουδών του. Αν υπάρχουν σοβαροί και επαρκώς αιτιολογημένοι λόγοι, μπορεί να επιτραπεί στον φοιτητή  η συνέχιση των σπουδών του και για ένα επιπλέον εξάμηνο προκειμένου να εκπληρώσει τον ανωτέρω όρο, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται.