Πιστωτικές μοναδες για την αποκτηση ΜΔΕ

 

  • Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Υπολογιστικής Φυσικής (ΠΜΣ-ΥΦ) απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS) για την απόκτηση του Διπλώματος Ειδίκευσης, εκ των οποίων οι 75 αντιστοιχούν σε μαθήματα και οι 15 στη διπλωματική εργασία.

 

  • Τα 75 ECTS των μαθημάτων κατανέμονται ως εξής: (α) τουλάχιστον 30 ECTS στα Υποχρεωτικά Μαθήματα, (β) τουλάχιστον 15 ECTS στα Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής , (γ) τουλάχιστον 30 ECTS στα Μαθήματα Επιλογής (δ) τουλάχιστον 15 ECTS στην Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

 

  • (α) Τα μαθήματα επιλογής, που θα διδαχθούν στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος, ανακοινώνονται ετήσια με το πρόγραμμα των μαθημάτων, και  (β) για να διδαχθεί ένα μάθημα θα πρέπει να το παρακολουθούν τουλάχιστον τέσσερις μεταπτυχιακοί φοιτητές.

 

  • Για να διευρύνει το πεδίο των γνώσεων του, ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει και να εξετασθεί σε δύο το πολύ μαθήματα που διδάσκονται στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Διοίκηση» των Τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ. Τα μαθήματα αυτά, που περατώθηκαν επιτυχώς, προσμετρούνται ως μαθήματα επιλογής (κατηγορία γενικών επιλογών) του ΜΔΕ-ΥΦ, και οι βαθμοί τους λαμβάνονται υπ’ όψιν στο προσδιορισμό του βαθμού του διπλώματος ειδίκευσης.

 

  • Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να δηλώσει, να παρακολουθήσει και να εξεταστεί και σε δύο, το πολύ, μαθήματα επιλογής επιπλέον του αριθμού των επτά μαθημάτων επιλογής που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ-ΥΦ. Ο βαθμός των μαθημάτων αυτών καταχωρείται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή. Για το καθορισμό όμως του βαθμού πτυχίου λαμβάνονται υπόψη μόνο οι καλύτεροι βαθμοί των μαθημάτων επιλογής, που απαιτούνται για την απόκτηση ΜΔΕ-ΥΦ.

 

  • Ο αριθμός μαθημάτων που μπορεί ένας φοιτητής να παρακολουθήσει και να εξετασθεί, κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου, αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 30 ECTS.

 

  • Οι δηλώσεις των μαθημάτων γίνονται στην  Διεύθυνση του ΠΜΣ-ΥΦ κατά το πρώτο 15νθήμερο του ακαδημαϊκού εξαμήνου διδασκαλίας των εν λόγω  μαθημάτων.