ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

  • Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή τίτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Υπολογιστικής Φυσικής (ΜΔΕ-ΥΦ) ορίζεται το ελάχιστο σε τρία (3) και μέγιστο τέσσερα (4) εξάμηνα.

  • Αν υπάρχουν σοβαροί και επαρκώς δικαιολογημένοι λόγοι μπορεί, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ., να δοθεί: (α) αναστολή σπουδών διάρκειας το πολύ ενός έτους. Η περίοδος της αναστολής δεν προσμετράται στην συνολική διάρκεια σπουδών. (β) παράταση σπουδών για το πολύ μέχρι ένα έτος επιπλέον του μέγιστου χρόνου σπουδών.

  • Οι αιτήσεις για αναστολή ή παράταση σπουδών υποβάλλονται ανυπερθέτως πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου στο οποίο αναφέρονται. Στην περίπτωση παράτασης σπουδών για ολοκλήρωση διπλωματικής εργασίας η αίτηση υποβάλλεται με την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα.